مقاله تاثیر بازی های وانمودی شعر بر پرورش خلاقیت کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر بازی های وانمودی شعر بر پرورش خلاقیت کودکان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های وانمودی
مقاله شعر
مقاله خلاقیت
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسامنش فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: صبحی قراملکی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه: محققان به نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان تاکید کرده اند.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی های وانمودی (شعر) بر افزایش میزان خلاقیت دختران بی سرپرست است.
روش: این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی مداخله ای است که به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل و در سه مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری انجام شد که در زمره تحقیقات کاربردی به حساب می آید. تعداد ۲۰ نفر از کلیه کودکان دختر بی سرپرست ۶-۳ سال تحت پوشش بهزیستی شهرستان تهران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (آزمایش و گواه) جای گرفتند. آزمون خلاقیت تورنس در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای دو گروه و برنامه بازی های وانمودی شعر، در شش جلسه فقط در گروه آزمایش اجرا گردید. به منظور توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار و بمنظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه تحلیل نشان داد که آموزش بازی های وانمودی شعر بر افزایش خلاقیت کودکان دختر بی سرپرست تاثیر دارد و این تاثیر در طول زمان دارای پایداری است (p>0.01).
نتیجه گیری: رفتار خلاق کودکان با تکنیک های گوناگون مانند تخیل، بازی وانمودی، و شعر پرورش می یابد.