مقاله تاثیر بازی های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۵۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر بازی های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های رایانه ای
مقاله هویت ملی
مقاله هویت دینی
مقاله هویت خانوادگی
مقاله هویت جنسیتی
مقاله هویت شخصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح وحید
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی عالمی قهرمان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سیده شهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف اصلی شناسایی تاثیر بازی های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان بر اساس مولفه های هویت ملی، دینی، خانوادگی، جنسیتی و شخصی انجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری، شامل: کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه استان مازندران به تعداد ۲۹۷۵۷ نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، ۴۸۷ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ۰٫۹۱ به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، آزمون t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازی های رایانه ای بر هویت ملی، دینی، خانوادگی، جنسیتی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد و بر هویت شخصی آنها تاثیر معنی داری ندارد. همچنین، اختلاف معنی داری بین دختران و پسران در تاثیر بازی های رایانه ای در متغیرهای هویت (دینی، خانوادگی، جنسیتی و شخصی) وجود دارد. این تاثیر در هویت پسران بیشتر از دختران است و تاثیر بازی های رایانه ای بر هویت دانش آموزان برحسب پایه و رشته تحصیلی اختلاف معنی داری ندارد. به طور کلی، نتایج نشان داد، استفاده زیاد و نامناسب از بازی های رایانه ای غیر بومی سبب تضعیف هویت دانش آموزان دوره متوسطه می شود.