مقاله تاثیر بازی های رایانه ای بر چگونگی پردازش اطلاعات نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تفکر و کودک از صفحه ۲۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر بازی های رایانه ای بر چگونگی پردازش اطلاعات نوجوانان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش اطلاعات
مقاله بازی های رایانه ای فکری و خشن
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله هوش
مقاله تفکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جهان آرا عبدالرحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بازی های رایانه ای خشن و فکری بر چگونگی پردازش اطلاعات (زمان واکنش و دقت عملکرد ) نوجوانان و همچنین مطالعه تفاوت پردازش اطلاعات آنها در زمینه اطلاعات خودکار و تلاش بر است. در یک بررسی مقطعی به روش نیمه تجربی تعداد ۹۰ دانش آموز پسر دوم راهنمایی به صورت تصادفی در قالب گروه های آزمایش و کنترل به مدت دو ماه برای مطالعه انتخاب شدند. در گروه آزمایش دو دسته از دانش آموزان قرار داشتند. دسته ای به بازی خشن و دسته دیگر به بازی های فکری پرداختند. در گروه کنترل دانش آموزانی قرار داشتند که هیچ گونه آشنایی با بازی های رایانه ای نداشتند. ابزار اندازه گیری آزمون رایانه ای اثر استروپ بود که زمان واکنش و دقت عملکرد را در اطلاعات خودکار و تلاش بر برای هر کدام از افراد گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جداگانه اندازه گیری و ثبت می کرد. اطلاعات به دستامده با استفاده از آزمون t وابسته تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بازی های رایانه ای فکری در زمان واکنش اطلاعات خودکار (P=0.04) و تلاش بر (P=0.01) و دقت عملکرد اطلاعات خودکار (P=0.00) و تلاش بر (P=0.00) تاثیر معناداری دارد. در زمینه بازی های رایانه ای خشن نتایج تحقیق مبین آن است که این گونه بازی ها در زمان واکنش اطلاعات خودکار (p=0.001) و تلاش بر (P=0.002) و دقت عملکرد اطلاعات خودکار (P=0.00) تاثیر معناداری دارد، ولی در دقت عملکرد اطلاعات تلاش بر (P=0.08) تاثیر معناداری ندارد. همچنین با مشاهده عملکرد گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری از لحاظ زمان واکنش و دقت عملکرد در اطلاعات خودکار و تلاش بر مشاهده نگردید. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از بهبود پردازش اطلاعات خودکار و تلاش بر نوجوانان در نتیجه بازی های رایانه ای فکری بود، ولی در بازی های خشن تاثیر به صورت افت و کاهش عملکرد مشاهده گردید.