مقاله تاثیر بازدارنده مسیر جایگزین تنفسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۸۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر بازدارنده مسیر جایگزین تنفسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تنفس جایگزین
مقاله محلول پاشی
مقاله بذر مالی
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاروبی باقر
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فرزامی سپهر مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقادیر و روش های مختلف کاربرد سالیسیل هیدروگزامیک اسید (SHAM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در سال زراعی ۱۳۹۰- ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ها کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. ماده شیمیایی SHAM به دو روش بذر مال (آماده سازی بذر قبل از کاشت) و محلول پاشی (در مرحله گل دهی) بر روی گیاه گلرنگ تیمار شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تاثیر روش پیش تیمار بذور با SHAM بر روی تمامی اجزای عملکرد گلرنگ در سطح یک درصد معنی دار شد، همچنین تاثیر کاربرد SHAM به روش محلول پاشی بر روی تعداد دانه در طبق و قطر طبق و میزان عملکرد اقتصادی در سطح یک درصد معنی دار شد در حالی که تاثیر آن بر تعداد شاخه در گیاه و تعداد طبق در گیاه در سطح پنج درصد معنی دار بود. نتایج این آزمایش بیانگر اثرات مثبت کاربرد اسید سالیسیل هیدروگزامیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ در هر دو روش کاربرد این ماده از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی فتو سنتزی بود.