مقاله تاثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازخورد آگاهی از نتیجه
مقاله یادگیری حرکتی
مقاله پیچیدگی تکالیف
مقاله فرضیه هدایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استیری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامری الهه
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت طلب رسول
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رهاوی رزا
جناب آقای / سرکار خانم: چشمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی شک بازخورد افزوده نقش موثری در بهینه سازی یادگیری دارد، ولی آنچه چالش برانگیز است، محتوای آن است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه اثر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق در تکالیف ردیابی ساده و پیچیده است. به این منظور ۴۸ آزمودنی دختر و پسر راست دست با میانگین سنی ۱٫۸±۲۳ سال از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری که واحد تربیت عمومی را انتخاب کرده بودند، انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق در تکالیف ساده و پیچیده قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق تکلیف ردیابی موقعیتی بود که به صورت نرم افزاری در دو سطح ساده و پیچیده طراحی شد و هدف از اجرای آن، ردیابی سریع با حداقل خطا بود. آزمودنی ها طی مرحله اکتساب، هر جلسه ۷ دسته کوشش ۶ تایی را طی ۸ جلسه اکتساب انجام دادند و از هر دسته کوشش ۶ تایی برای ۲ کوشش بازخورد آگاهی از نتیجه دریافت کردند. روش تحقیق نیمه تجربی بود و به منظور تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس عاملی مرکب و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون های تعقیبی بونفرونی در سطح  P<0.05استفاده شد. نتایج نشان داد در آزمون اکتساب در زمان حرکت، اثر اصلی روزهای تمرینی و پیچیدگی تکلیف معنادار و اثر هیچ کدام از مولفه ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. در آزمون یادداری فوری در زمان حرکت، اثر نوع تکلیف و نوع بازخورد معنادار و اثر هیچ کدام از مولفه ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. آزمون یادداری تاخیری در زمان حرکت و خطای حرکت، فقط اثر نوع تکلیف را معنادار نشان داد. در آزمون انتقال در زمان حرکت، اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف معنادار بود و در خطای حرکت هیچ کدام از عوامل و تعامل آنها معنادار نبود. بر اساس این یافته ها می توان گفت که اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف هر کدام می تواند به عنوان عاملی مستقل در یادگیری موثر باشد و اثرگذاری نوع بازخورد و نوع تکلیف در مولفه زمان حرکت موثرتر است.