مقاله تاثیر ایندول استیک اسید بر میزان پروتئین، کربوهیدرات ها و تبادلات گازی در بذرهای گیاه سویا تحت تنش آلومینیوم کلرید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۸۱ تا ۶۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ایندول استیک اسید بر میزان پروتئین، کربوهیدرات ها و تبادلات گازی در بذرهای گیاه سویا تحت تنش آلومینیوم کلرید
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرولین
مقاله محتوای نسبی آب برگ ها
مقاله قندهای محلول
مقاله قندهای نامحلول
مقاله مالون دی آلدهید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثرات ایندول استیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در بذرهای گیاه سویا تحت تنش آلومینیوم کلرید بررسی شده است. بذرها پس از استریل شدن در ظروف پتری حاوی آب مقطر کشت شدند. سپس گیاهک های ۶ روزه به گلدان های حاوی شن شسته شده منتقل شدند و با محلول غذایی هوگلند در شرایط کنترل شده (۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی، دما ۲۵oC در روز ۱۸oC در شب) آبیاری شدند. گیاهان ۲۰ روزه با غلظت های مختلف آلومینیوم کلرید (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میکرومولار) و ایندول استیک اسید (۰، ۵۰ و ۱۰۰ میکرومولار) تیمار شدند و برداشت گیاهان ۱۵ روز بعد انجام گرفت. گیاهان با افزایش غلظت کلرور آلومینیوم، کاهش محتوای نسبی آب برگ ها و میزان پروتئین، قندهای محلول، کلروفیل های a، b، کاروتنوئیدها و فتوسنتز را نشان دادند، اما میزان تنفس و نقطه جبران CO2 در آن ها افزایش یافت. با افزودن ایندول استیک اسید به محیط کشت، گیاهان کاهش بیش تر میزان قندهای محلول، کلروفیل های a، b، کاروتنوئیدها و فتوسنتز و افزایش بیش تر دیگر عوامل را نشان دادند. هم چنین با افزایش غلظت کلرور آلومینیوم در محیط کشت در هر دو حالت بدون اکسین و با اکسین افزایش میزان قندهای نامحلول، پرولین و پراکسیداسیون لیپید ریشه مشاهده شد. با افزودن هورمون اکسین اگرچه در برخی موارد اثرات تنشی آلومینیوم افزایش یافت، اما با افزایش هر چه بیش تر میزان پرولین ها و برخی آنتی اکسیدانت ها بردباری گیاه سویا را در شرایط تنش کمی تعدیل بخشید.