مقاله تاثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس گل محمدی (.Rosa damascena Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۷۴۷ تا ۷۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس گل محمدی (.Rosa damascena Mill)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل محمدی (.Rosa damascena Mill)
مقاله اسانس
مقاله کود شیمیایی
مقاله کود آلی
مقاله البرز کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: طبایی عقدایی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی از آنها شامل ۲۰ تیمار بر عملکرد کمی و کیفی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج در خاک لوم رسی با pH= 7.9 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ترکیبی از عناصر ریز مغذی و کود گاوی استفاده شد. اسانس موجود در گلبرگ های گیاه در هر تیمار در سه سال متوالی با روش تقطیر با آب استخراج گردید و ترکیب اسانس در سال اول و دوم گلدهی با استفاده از دستگاه GC و GC/MS شناسایی شد. درصد اسانس در مجموع سه سال در تیمار N80P80K40 به همراه ۳۰ تن در هکتار کود دامی بیشترین مقدار بود. متوسط مقدار اسانس در سه سال متوالی در این ترکیب کودی با %۰٫۳۵ بیشترین مقدار و در تیمار شاهد با %۰٫۲۳ کمترین مقدار بود. بیشترین عملکرد اسانس در این سه سال هم در تیمار N40P40K40 با مقدار ۱۳۹۵٫۵۸ گرم در هکتار بود. کمترین مقدار در تیمار ۴۰ تن کود دامی (۶۳۶٫۲۳ گرم در هکتار) بود. تیمار شاهد با ۸۶۸٫۹۸ گرم در هکتار نیز عملکرد اسانس کمی را در این سه سال داشت. از نظر ترکیب اسانس در سال اول گلدهی مقدار لینالول، سیترونلول و ژرانیول در تیمار کودی N40P40K40 نسبت به شاهد به ترتیب ۸۸، ۳۹ و ۳۶ درصد افزایش یافت. در سال دوم گلدهی نیز مقدار ژرانیول این تیمار نسبت به شاهد ۴۵% افزایش داشت.