مقاله تاثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله خودگویی آموزشی
مقاله خودگویی انگیزشی
مقاله تعادل ایستا
مقاله تعادل پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل کلخوران جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه دو نوع خودگویی انگیزشی و آموزشی بر اجرای تکالیف تعادلی ایستا و پویا در سالمندان بود. ۴۵ سالمند ۶۰ تا ۷۰ ساله استان قم، بدون مداخله خودگویی تکالیف تعادلی ایستا، آزمون لک لک (ایستادن روی یک پا) و تعادلی پویا، آزمون SEBT (آزمون ستاره) را آموزش دیدند، سپس به سه گروه خودگویی انگیزشی، آموزشی و کنترل تقسیم شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج تفاوت معناداری را بین گروه ها نشان داد. نتیجه آزمون تعقیبی توکی از عملکرد آزمودنی ها نشان داد بین خودگویی آموزشی و انگیزشی در تکلیف تعادل ایستا تفاوت معناداری وجود ندارد (P>0.05). همچنین در تکلیف تعادل پویا خودگویی آموزشی به طور معناداری نسبت به خودگویی انگیزشی موجب بهبود عملکرد تعادلی شد (P<0.05). به طور کلی، خودگویی به عنوان یک راهبرد شناختی در اجرای تکالیف تعادلی موثر بوده و در تکالیف تعادلی پویا ترجیحا استفاده از خودگویی انگیزشی بهتر است.