مقاله تاثیر اندازه و کیفیت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در اراضی شور گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر اندازه و کیفیت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در اراضی شور گرگان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بذر
مقاله زوال بذر
مقاله عملکرد
مقاله شوری
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجم نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نژاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: گزانچیان غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر اندازه بذر و زوال آن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط شور گرگان مطالعه ای بر روی ۳ سطح اندازه بذر درشت (با وزن هزار دانه ۴۶ گرم)، متوسط (با وزن هزار دانه ۳۶ گرم) و ریز (با وزن هزار دانه ۲۹ گرم) رقم گندم کوهدشت و فرسودگی بذر با روش تسریع پیری در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و رطوبت اشباع، در آزمایشگاه شامل ۵ سطح (شاهد)، ۲، ۴، ۶ و ۸ روز انجام شد. سپس آزمایشی بصورت فاکتوریل (۵×۳) با استفاده از تیمارهای مذکور، در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در ۴ تکرار در ایستگاه شوری مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان واقع در انبارالوم ۳۵ کیلومتری شمال شهر گرگان در فصل زراعی ۸۶-۸۷ اجرا گردید. نتایج نشان داد که زوال بذر باعث کاهش کلیه پارامترهای زراعی اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، طول ساقه و سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، میانگین تعداد دانه در سنبلچه، عملکرد کل، وزن هزار دانه، وزن کاه و کلش، عملکرد بیولوژیک، اقتصادی و شاخص برداشت محصول گردید. همچنین با افزایش دوره زوال این کاهش بیشتر شد بطوریکه تراکم بوته در واحد سطح، بیوماس تولیدی و مقاومت گیاهان زوال یافته نسبت به تنش های محیطی مانند شوری و خشکی کاهش می یابد. همچنین بذور درشت و متوسط در اغلب خصوصیات بر بذور ریز برتری داشتند.