مقاله تاثیر اندازه و سطوح مختلف کلینوپتیلولیت در جیره بر فعالیت آنزیم های گوارشی، خصوصیات استخوان درشت نی و لاشه جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر اندازه و سطوح مختلف کلینوپتیلولیت در جیره بر فعالیت آنزیم های گوارشی، خصوصیات استخوان درشت نی و لاشه جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتی
مقاله کلینوپتیلولیت
مقاله عملکرد
مقاله اندازه فیزیکی
مقاله آنزیم های گوارشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پری زادیان کاوان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: شمس شرق محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی لو یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثرات اندازه ها و سطوح مختلف کلینوپتیلولیت بر فعالیت آنزیم های گوارشی، خصوصیات استخوان درشت نی و لاشه جوجه های گوشتی، آزمایشی با ۴۴۸ قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. کلینوپتیلولیت در دو سطح (۱٫۵ و ۳ درصد) و سه اندازه فیزیکی (کوچکتر از ۲۵۰ میکرومتر، ۰٫۴ تا ۰٫۸ میلی متر و ۱ تا ۲ میلی متر) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از کلینوپتیلولیت منجر به بهبود شاخص های رشد جوجه های گوشتی می شود. جوجه های گوشتی تغذیه شده با ۱٫۵ درصد کلینوپتیلولیت با اندازه فیزیکی ۰٫۴ تا ۰٫۸ میلی متر، افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتری در دوره های رشد (۲۲ تا ۴۲ روزگی) و کل دوره پرورش (۷ تا ۴۲ روزگی) در مقایسه با گروه شاهد داشتند (P<0.01). استفاده از کلینوپتیلولیت در اندازه فیزیکی ۰٫۴ تا ۰٫۸ میلی متر و سطح ۱٫۵ درصد سبب بهبود معنی دار نسبت راندمان پروتئین در مقایسه با شاهد شد (P<0.01). جوجه های گوشتی تغذیه شده با کلینوپتیلولیت (۱٫۵ درصد با اندازه فیزیکی ۰٫۴ تا ۰٫۸ میلی متر) بالاترین سطح فعالیت آنزیم های گوارشی لیپاز، تریپسین و کیموتریپسین و گروه شاهد کمترین سطح فعالیت آنزیم های گوارشی را نشان دادند (P<0.01). کمترین درصد خاکستر درشت نی در سن ۴۲ روزگی در گروه شاهد و بیشترین درصد خاکستر در تیمار دارای ۱٫۵ درصد کلینوپتیلولیت با اندازه فیزیکی ۰٫۴تا ۰٫۸ میلی متر مشاهده شد (P<0.05). جوجه های گوشتی تغذیه شده با کلینوپتیلولیت ( ۱٫۵درصد با اندازه فیزیکی ۰٫۴ تا ۰٫۸ میلی متر) درصد لاشه قابل طبخ، سینه و سنگدان بیشتری در سن ۴۲ روزگی در مقایسه با شاهد داشتند. اثر تیمارهای مختلف بر درصد کبد، ران ها و چربی محوطه بطنی جوجه های گوشتی در سن ۴۲ روزگی معنی دار نبود (P>0.05). با توجه به نتایج این آزمایش می توان گفت که استفاده از کلینوپتیلولیت اثرات مطلوبی بر شاخص های رشد جوجه های گوشتی دارد.