مقاله تاثیر انحراف فکر بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مراقبت های نوین از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر انحراف فکر بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انحراف فکر
مقاله درد
مقاله شیرخواران
مقاله واکسیناسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدپناه علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: واکسیناسیون یکی از شایعترین وقایع دردناک دوران شیرخوارگی می باشد که در اکثر اوقات بدون اداره درد انجام می شود. با توجه به اهمیت کنترل درد در کودکان این مطالعه با هدف تعیین تاثیر انحراف فکر بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران شش ماهه انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی از بین کودکان شش ماهه مراجعه کننده به مرکز بهداشت سجادشهر، تعداد هشتاد شیرخوار به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در گروه مداخله به وسیله جغجغه از چهل ثانیه قبل تا ۱۵ ثانیه پس از تزریق واکسن انحراف فکر ایجاد شد و در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت و طبق روال معمول مرکز واکسینه شدند. در بررسی شاخص های درد، شدت درد با استفاده از مقیاس تعدیل شده واکنش رفتاری درد (MBPS) و مدت گریه بر حسب ثانیه بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۱٫۵ و آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی Chi- square، Mann Whitney U، Independent T Test و Spearman در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: دو گروه موردمطالعه از نظر متغیرهای جنس، زمان تغذیه قبل از واکسیناسیون، تجربه قبلی درد، وزن و زمان خواب قبل از واکسیناسیون تفاوت معنی داری نداشتند (p>0.05). میانگین شدت درد و مدت گریه در گروه انحراف فکر نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود (p=0.0001).
نتیجه گیری: با توجه به کاهش شدت درد و مدت گریه در گروه مداخله، می توان از انحراف فکر به عنوان شیوه موثر در کنترل درد ناشی از واکسن استفاده کرد.