مقاله تاثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله تمرینات ورزشی
مقاله ماما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی مینو
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده حسینی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در قرن حاضر، استرس به دلیل افزایش عوامل تنش زا و سبک زندگی کم تحرک به مشکلی شایع تبدیل شده است. با توجه به اینکه تاکنون در ایران تاثیر تمرینات ورزشی بر سطح استرس ماماها سنجیده نشده است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۶۰ مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر مشهد انجام شد. گروه مداخله، تمرینات هوازی با شدت ۳۰ تا ۶۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را طی ۲۴ جلسه به مدت ۴۵ دقیقه انجام دادند. واحدهای پژوهش در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه استاندارد سنجش استرس کودرون را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۹) و آزمون های تی مستقل، تی زوجی و کای اسکوئر انجام شد. میزان P کم تر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان استرس گروه مداخله در حیطه های استرس شغلی (۱۲٫۵±۴۴٫۵ در مقابل ۱۳٫۷±۳۶٫۴)، استرس بهداشت زندگی (۱۵٫۵±۳۹٫۲ در مقابل ۱۳٫۶±۲۹٫۷)، استرس زندگی شخصی (۱۲٫۳±۲۹٫۵ در مقابل ۱۱٫۳±۲۱٫۲) و استرس شخصیت فردی (۰٫۸±۳٫۶ در مقابل ۱٫۲±۲٫۱) در ابتدای مطالعه نسبت به انتهای مطالعه تفاوت معنی داری داشت (۰٫۰۰۰۱>p). در گروه کنترل میزان استرس در ۴ حیطه، در ابتدای مطالعه نسبت به انتهای آن تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری:انجام تمرینات ورزشی میزان استرس را کاهش می دهد. لذا پیشنهاد می شود تمرینات ورزشی به منظور کاهش استرس ماماها مورد توجه مدیران قرار گیرد.