مقاله تاثیر امواج فراصوت با شدت پایین پالسی بر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر امواج فراصوت با شدت پایین پالسی بر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش نوزاد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکثیر
مقاله کلونی زایی
مقاله موش
مقاله سلول های بنیادی
مقاله امواج فراصوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: موحدین منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری دیزجی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارایه یک روش موثر و کم هزینه برای بهبود تکثیر و کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاه انجام شد.
مواد و روش ها: سلول های بنیادی اسپرماتوگونی از موش نوزاد در محیط کشت DMEM حاوی سرم جنین گاوی ۱۰ درصد جدا شدند. در مرحله اول این مطالعه، دما به وسیله تابش امواج فراصوت با شدت پایین روی ظرف کشت حاوی محیط کشت کنترل شد و در فاز بعدی، سلول های بنیادی اسپرماتوگونی تحت تابش امواج فراصوت با شدت پایین پالسی با شدت ۲۰۰ میلی وات بر سانتی متر مربع با چرخه های کاری ۲۰ درصد و ۴۰ درصد به مدت ۵ روز قرار گرفتند و میزان تکثیر و کلونی زایی در روز هفتم بررسی شد.
نتایج: تحریک امواج فراصوت با شدت پایین پالسی روی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، میزان تکثیر و کلونی زایی را در گروه های آزمون در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد. میانگین میزان تکثیر در گروه های چرخه کاری ۲۰ درصد و ۴۰ درصد و کنترل به ترتیب ۱٫۴۶±۰٫۰۶، ۲٫۰۰±۰٫۱ و ۱٫۲۶±۰٫۰۶ بود. میانگین تعداد کلونی ها در گروه های چرخه کاری ۲۰ درصد و ۴۰ درصد و کنترل به ترتیب ۲۴±۷٫۷، ۶۲±۱٫۴ و ۱۹±۵٫۵ بود. میانگین قطر کلونی ها در گروه های چرخه کاری ۲۰ درصد و ۴۰ درصد و کنترل به ترتیب ۱۸۶٫۶±۲٫۰، ۱۸۵٫۳±۴٫۴ و ۱۹۰٫۰±۲٫۰ میکرومتر بود. نتایج بررسی حاضر نشان داد که در میزان تکثیر و تعداد کلونی ها در گروه های آزمون در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری وجود دارد (P<0.05)، در حالی که بین قطر کلونی ها در گروه های آزمون و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: این نتایج پیشنهاد می کند که امواج فراصوت با شدت پایین پالسی می تواند یک روش موثر و کم هزینه برای بهبود تکثیر و کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی طی کشت آزمایشگاهی باشد.