مقاله تاثیر امواج الکترومغناطیسی گوشی تلفن همراه بر پارامترهای آزمایش اسپرموگرام انسان: یک مطالعه In-vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم شهریور ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر امواج الکترومغناطیسی گوشی تلفن همراه بر پارامترهای آزمایش اسپرموگرام انسان: یک مطالعه In-vitro
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرموگرام
مقاله امواج الکترومغناطیسی
مقاله گوشی تلفن همراه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زاده حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکرحسینی وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: مدیحی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه استفاده از گوشی های تلفن همراه، به بخش اجتناب ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده است. برخی مطالعات گذشته، اثرات خطرناک امواج ساطع شده از گوشی تلفن همراه را بر سلامت انسان نشان داده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیرات امواج الکترومغناطیسی ناشی از گوشی تلفن همراه بر پارامترهای آزمایش اسپرموگرام انسانی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر در سال ۱۳۹۲ بر روی ۵۰ نمونه سیمن مردانی که به آزمایشگاه نور اهواز مراجعه کرده بودند، انجام شد. هر نمونه سیمن قبل از انجام آزمایش اسپرموگرام، به دو قسمت مساوی گروه مورد و شاهد تقسیم شد. برای گروه مورد، یک عدد گوشی تلفن همراه رایج در کشور در وضعیت آنتن دهی فعال به مدت ۶۰ دقیقه در فاصله ۲٫۵ نمونه سیمن قرار داده شد و برای نمونه های گروه شاهد، مداخله خاصی انجام نشد. بعد از ۶۰ دقیقه برای تمام نمونه ها، آزمایش آنالیز سیمن انجام شد. غلظت اسپرم ها، غلظت اسپرم های متحرک و عملکردی و شکل اسپرم ها در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های کولموگروف – اسمیرونوف و تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه از نظر میانگین غلظت کلی اسپرم ها (
p=0.12) و شکل آن (p=0.11) تفاوت آماری معناداری نداشتند. غلظت اسپرم های متحرک و عملکردی در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (p=0.001).
نتیجه گیری: گوشی های تلفن همراه می توانند باعث کاهش غلظت اسپرم های متحرک و اسپرم های عملکردی در مردان شوند.