مقاله تاثیر الگوی کاشت بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ارقام پنبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر الگوی کاشت بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ارقام پنبه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی کاشت
مقاله پنبه
مقاله رقم
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی چهار رقم پنبه، آزمایشی در بهار ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد اجرا شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. الگوهای مختلف کاشت شامل مربع، لوزی و مستطیل بودند که فاصله خطوط کاشت در الگوی مربع و لوزی ۴۰×۴۰ سانتی متر و در الگوی کاشت مستطیل ۸۰×۴۰ سانتی متر در نظر گرفته شد و همچنین ارقام ورامین، مهر، سیندوز و B512 جهت آزمایش در نظر گرفته شدند. در این تحقیق صفات تعداد برگ، ارتفاع بوته، تعداد کل قوزه، تعداد قوزه باز نشده، درصد و میزان عملکرد چین های مختلف بررسی گردید. نتایج نشان داد که الگوی کاشت مربع از بیشترین عملکرد برخوردار بود به طوری که در هر چین، لگوی کاشت مربع بیشترین عملکرد را تولید نمود. این امر نشان می دهد، هر چه توزیع گیاهان یکنواخت تر باشد، رقابت بوته ها برای دریافت نور و سایه اندازی کاهش یافت و افزایش عملکرد را در پی داشت. همچنین نتایج بدست آمده مشخص نمود که ارقام مختلف خصوصیات متفاوتی را در الگوهای کاشت از خود بروز دادند به طوری که رقم مهر نسبت به سایر ارقام از تعداد برگ و ارتفاع بیشتری برخوردار بود ولی بیشترین عملکرد (۳۹۰۷ کیلوگرم در هکتار) را رقم سیندوز تولید نمود. رقم B512 نسبت به سایر ارقام تعداد قوزه بیشتری را تشکیل داد ولی نتوانست همه قوزه ها را به تولید الیاف برساند و بسیاری از قوزه ها باز نشده باقی ماندند. بیشترین عملکرد (۵۶۴۲ کیلوگرم در هکتار) در تیمار الگوی کشت مربع و رقم ورامین تولید گردید.