مقاله تاثیر الگوی راهبرد آموزشی تکلیف محور مریل بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر الگوی راهبرد آموزشی تکلیف محور مریل بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگو
مقاله راهبرد آموزشی
مقاله یادگیری یادداری
مقاله تکلیف محور
مقاله علوم تجربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان چاشمی سانا
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدیعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مطالعه تاثیر الگوی راهبرد آموزشی تکلیف محور مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ انجام شده است. روش پژوهش آزمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی مدرسه دولتی واقع در منطقه کهریزک است. از این تعداد ۶۰ دانش آموز به صورت تصادفی برای گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. متغیر مستقل در این پژوهش، آموزش با استفاده از الگوی راهبرد آموزشی تکلیف محور مریل و متغیر وابسته نیز یادگیری و یادداری دانش آموزان بود. آزمون مورد استفاده در این پژوهش، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته است که پس از تایید روایی و پایایی به کار رفت. قبل از آموزش آزمونی برای حصول اطلاعات اولیه و میزان یادگیری دانش آموزان انجام شد و بعد از گذشت سی روز آزمون دیگری به منظور سنجش میزان یادداری آنها انجام شد. در پایان نمرات حاصل از آزمون های یادگیری و یادداری برای هر دو گروه آزمایشی و گروه کنترل با استفاده از آزمون t برای گروه های آزمایش مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که گروه آزمایش در آزمون نهایی عملکرد بهتری در مقایسه با گروه کنترل داشت، همچنین استفاده از الگوی راهبرد آموزشی تکلیف محور مریل باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی می شود.