مقاله تاثیر الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به گواتر کم کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۹۸ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به گواتر کم کار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله گواترکم کار
مقاله الگوی خود مراقبتی اورم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی شایسته
جناب آقای / سرکار خانم: افراسیابی فر اردشیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گواتر کم کار مانند سایر بیماری های مزمن می تواند کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به گواتر کم کار بود.
روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای ۷۰ بیمار مبتلا به گواتر کم کار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر یاسوج به طور تصادفی در دو گروه مساوی آزمون و شاهد قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه بررسی و شناخت الگوی پنداشتی اورم و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 در دو مرحله قبل از مداخله و سه ماه بعد از اجرای آن جمع آوری شدند. برنامه مداخله شامل آموزش برنامه خود مراقبتی اورم بود که در طی ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای بر اساس نیازهای خود مراقبتی الگوی اورم آموزش داده شد. داده ها با آزمون های آماری تی مستقل و زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمرات کیفیت کلی زندگی در گروه آزمون، قبل از مداخله ۱۷٫۲۶±۴۳٫۲۸ و بعد از مداخله ۱۱٫۸۶±۷۹٫۶۴ بود که تفاوت معنی داری را نشان داد (p<0.05)، ولی در گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. هم چنین مقایسه میانگین نمرات ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی پس از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد اختلاف معنی داری را نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: اجرای الگوی خود مراقبتی اورم می تواند کیفیت زندگی بیماران مبتلا به گواتر کم کار را بهبود بخشد.