مقاله تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی توانمندسازی خانواده محور
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی صفرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دانیالی شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، مداخلات آموزشی در مراقبت خانواده محور و ارتقای توانایی های بیمار و اعضای خانواده می باشد تا به موانع موجود در زمینه های بهداشتی و سلامتی فایق آیند. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است.
روش ها: این مطالعه با طراحی کارآزمایی بالینی و با ۷۰ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در دو گروه آزمون و شاهد انجام شد. ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای برنامه آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی بیماران و خانواده های آنان در طول ۳ ماه در انجمن مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. سپس پرسشنامه های دانش، نگرش و عملکرد جمع آوری گردید و داده ها با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: آزمون Man-Whitney نشان داد؛ قبل از آموزش، دو گروه از نظر آگاهی با هم همسان بودند، ولی بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری بین آگاهی دو گروه دیده شد (P<0.001). در ارتباط با نگرش بیماران، قبل از آموزش آزمون Man-Whitney بین دو گروه همسانی نشان داد، ولی بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون ۱۰۰ درصد بیماران نگرش مثبتی راجع به موضوع پیدا کرده بودند؛ در حالی که تغییری در وضعیت نگرشی گروه شاهد ایجاد نشده بود. در زمینه عملکرد نیز آزمون Man-Whitney تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان نداد، ولی بعد از آموزش اختلاف معنی دار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: توانمندسازی بیماران مولتیپل اسکلروزیس منجر به ارتقای سطح دانش، نگرش و عملکرد آنان می گردد. اجرای چنین برنامه های اثربخشی که با محوریت خانواده انجام می گیرند، توصیه می شود.