مقاله تاثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۴۶ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التزام عملی به اعتقادات اسلامی
مقاله سبک زندگی سالم
مقاله گرایش به مصرف مواد مخدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش طینت ولی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر انجام گرفت.
روش: بدین منظور از بین تعداد تقریبی ۸۰۰۰ دانشجوی در حال تحصیل در جریان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل، تعداد ۴۰۳ نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی – مورگان با احتساب a=0.05 محاسبه گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی بود. داده های جمع آوری شده به صورت توصیفی گزارش شد. سپس سوالات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر به صورت استنباطی تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که بین التزام عملی به اعتقادات اسلامی و گرایش دانشجویان نسبت به مصرف مواد مخدر رابطه منفی مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین سبک زندگی سالم و گرایش دانشجویان نسبت به مصرف مواد مخدر رابطه مستقیم منفی و معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری: پدیده گرایش به مصرف مواد مخدر یک پدیده پیچیده بوده و عوامل متعددی در ایجاد و یا ممانعت از آن دخیل هستند. هر چند از نظر آمار و ارقام بین اغلب متغیرهای تحت مطالعه به صورت دو متغیری رابطه معنی دار محاسبه گردیده است، اما وقتی متغیرها در کنار هم قرار می گیرند و نمود واقعی از عوامل فردی اثرگذار بر گرایش به مصرف مواد مخدر فراهم می آورند تاثیرات آنها بر همدیگر در مسیرهای مختلف سبب می گردد مقادیر محاسبه شده رقم پایینی باشد.