مقاله تاثیر اقلام تعهدی غیرعادی بر گزارشگری حسابرسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر اقلام تعهدی غیرعادی بر گزارشگری حسابرسی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلام تعهدی غیرعادی
مقاله مدیریت سود
مقاله اظهارنظر حسابرسی
مقاله اندازه موسسه حسابرسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدلو معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش رابطه اقلام تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود) و گزارش حسابرس (اندازه گیری شده با دو متغیر نوع موسسه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس) بررسی شده است. در این پژوهش نوع موسسه حسابرسی به دو دسته موسسه های بزرگ و موسسه های غیربزرگ و نوع اظهارنظر حسابرس هم به دو دسته مقبول و غیر مقبول تقسیم شده اند. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۳ نشان داد، بین نوع موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط وجود ندارد؛ یعنی موسسه های بزرگ یشتر از سایر موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به عنوان موسسه های حسابرسی غیربزرگ)، قادر به کشف مدیریت سود نبودند ولی بین اقلام تعهدی غیرعادی و صدور گزارش مقبول توسط حسابرسان موسسه های بزرگ ارتباط معنادار مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش اقلام تعهدی غیرعادی، گزارش های حسابرسی صادر شده توسط موسسه های بزرگ به سمت مقبول شدن سوق پیدا کرده است.