مقاله تاثیر افزایش سرعت جریان خون حین همودیالیز بر اختلال خواب ناشی از خارش اورمیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر افزایش سرعت جریان خون حین همودیالیز بر اختلال خواب ناشی از خارش اورمیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خارش
مقاله خواب
مقاله همودیالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اصغرپور منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: زابلی پور سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی نوقابی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خارش یکی از عوارض بیماری های پوستی و داخلی از جمله نارسایی مزمن کلیوی است که تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی و خواب بیماران همودیالیزی دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر افزایش سرعت جریان خون حین همودیالیز بر اختلال خواب ناشی از خارش اورمیک بود.
روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۵۰ نفر از بیماران همودیالیزی که به دو گروه مساوی آزمون و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. شدت خارش و اختلال خواب با استفاده از پرسشنامه، قبل از مداخله و دو و چهار هفته بعد اندازه گیری شد. دور دستگاه همودیالیز در گروه آزمون دو هفته اول ۲۵ و دو هفته دوم ۵۰ دور در دقیقه افزایش داده شد. داده ها با آزمون های دقیق فیشر، تست تی و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: شدت خارش بین دو جلسه همودیالیز در منزل در طول مطالعه در گروه آزمون ۲۰ درصد کاهش یافت ولی در گروه کنترل تغییری ایجاد نشد. تفاوت بین دو گروه از نظر شدت خارش در پایان دو و چهار هفته معنی دار بود (P<0.05). اختلال خواب ناشی از خارش نیز در گروه آزمون ۴۰ درصد کاهش داشت، ولی در گروه کنترل ۱۶ درصد افزایش نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: افزایش سرعت جریان خون دستگاه همودیالیز باعث بهبود اختلال خواب بیماران همودیالیزی می شود.