مقاله تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان از دیدگاه خریداران لوازم خانگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان از دیدگاه خریداران لوازم خانگی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار برند
مقاله وفاداری مشتری
مقاله رضایت
مقاله تعهد به وفاداری
مقاله تعهد مستمر
مقاله تمایلات رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی قویدل سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: شبگومنصف سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اینکه بدست آوردن مشتری جدید بسیار پرهزینه تر از برقراری یک رابطه گسترده تر و عمیق تر با مشتریان فعلی است موضوع وفاداری مشتری به برند و شناسایی عوامل موثر برآن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از عوامل ایجاد و افزایش تعهد وفاداری مشتری قابلیت اعتبار برند است. اعتبار برند یکی از باارزش ترین دارایی های هر شرکت می باشد. برندهایی که اعتبار افزوده ای را برای مشتریان به ارمغان می آورند می توانند به جایگاه خاصی در ذهن مصرف کننده دست یابند. این تحقیق از لحاظ روش و اجرا از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی با رویکرد علی است و از نظر هدف از نوع کاربردی است. در این تحقیق روابط میان اعتبار برند (که با قابلیت اعتماد و تخصص تعریف می شود) بعنوان متغیر مستقل بارضایت، تعهد وفاداری و تعهد مستمر به عنوان متغیرهای وابسته بررسی گردیده و همچنین رابطه میان رضایت و تعهد به وفاداری با تمایل به تغییر برند و توصیه های شفاهی به خرید به عنوان متغیرهای مستقل و همچنین رابطه میان تعهد مستمر با تمایل به تغییر برند مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مصرف کنندگان محصولات لوازم خانگی در شهر رشت می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای که شکلی از نمونه برداری طبقه ای متناسب با حجم است استفاده و اطلاعات لازم از ۴۱۲ پرسشنامه که توسط مصرف کنندگان لوازم خانگی تکمیل شده جمع آوری شد. با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایجی به شرح زیر بدست آمد:
اعتبار برند بر رضایت، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر تاثیر مستقیم دارد. رضایت بر تعهد و توصیه شفاهی به خرید تاثیر مستقیم دارد. رضایت باعث کاهش تمایل مشتریان به تغییر برند می گردد. تعهد به وفاداری بر هیچ یک از دو متغیر وابسته یعنی تمایل به تغییر برند و توصیه های شفاهی به خرید تاثیر ندارد. تعهد مستمر بر تمایل به تغییر برند تاثیر ندارد.