مقاله تاثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبارات اعطایی شبکه بانکی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله مدل خود رگرسیون برداری
مقاله هم انباشتگی
مقاله توابع عکس العمل آنی
مقاله تجزیه واریانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرابیان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: شفائی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسیاری از کشورهای جهان سوم به دلیل حضور بی بدیل دولت در عرصه اقتصاد از ابزار سیاست پولی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و با ثبات بهره می گیرند. بر این اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر اعتبارات اعطایی بانکی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های ۸۷-۱۳۵۸ است. در مدل مورد بررسی به منظور تکمیل مطالعات پیشین و با الهام از مدل های رشد درونزا، اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش های دولتی و غیر دولتی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه هایی که از طرف دولت صرف آموزش نیروی انسانی شده به عنوان مشخصه دانش و عاملی از رشد درونزا وارد مدل شده است. به منظور برآورد تجربی از مدل VAR استفاده شده و این نتیجه بدست آمده که اعتبارات اعطایی بانکی به بخش غیر دولتی و هزینه های فصل آموزش اثر مثبت بر رشد اقتصادی به جای گذاشته است. حال آن که اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است.