مقاله تاثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش واسطه ای نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۷۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش واسطه ای نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب کامپیوتر
مقاله خودکارآمدی کامپیوتر
مقاله نگرش به کامپیوتر
مقاله خودکارآمدی اینترنت
مقاله نگرش به اینترنت و نگرش به یادگیری الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمان پور عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادیانی دیزه رود سیده خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه محیط های یادگیری الکترونیکی بسیار گسترده و روند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است پژوهش های کمی در رابطه با نگرش به یادگیری الکترونیکی دانش آموزان صورت پذیرفته است. این در حالی است که نگرش به یادگیری الکترونیکی نقشی کلیدی در موفقیت آمیز بودن این نوع آموزش دارد. در پژوهش حاضر میزان تاثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی با نقش واسطه ای عواملی همچون نگرش و خود کارآمدی کامپیوتر و اینترنت در قالب آزمون مدلی مطالعه شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر نور آباد لرستان و تعداد شرکت کنندگان ۴۸۵ نفر بود. که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه ای که بر اساس مدل مفهومی پژوهش طراحی شده، پاسخ دادند. از نتایج قابل توجه می توان به تاثیر منفی تقریبا یکسان اضطراب کامپیوتر بر نگرش به کامپیوتر و اینترنت و نیز تاثیر مثبت قابل توجه خودکارآمدی اینترنت بر نگرش به یادگیری الکترونیکی اشاره کرد. در مجموع، مدل اصلاح شده با داده ها برازش مناسبی داشته است که نشان دهنده اهمیت و نقش عواملی همچون اضطراب کامپیوتر، نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت بر روی نگرش به یادگیری الکترونیکی و موفقیت در آن بوده است.