مقاله تاثیر اشعه گاما و پرولین بر جوانه زنی و رشد کالوس در گیاه برنج (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر اشعه گاما و پرولین بر جوانه زنی و رشد کالوس در گیاه برنج (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله کشت بافت
مقاله پرولین
مقاله اشعه گاما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهپورجویباری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزانژاد سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده وحیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، تاثیر پیش تیمار اشعه گاما و پرولین بر بهبود جوانه زنی در برنج طارم بررسی شد. بذرهای رسیده و سالم برنج تحت سه دوز اشعه گاما (۱۰۰ Gy، ۲۰، ۰) قرار گرفتند. جهت کالوس زایی و کشت بذرها، ابتدا سطح بذرها طی مراحلی استریل شده و سپس در محیط کشت MS با سه دوز پرولین (۱۰ mM، ۵، ۰) کشت شدند. پس از ۴ هفته، وزن تر و قطر کالوس ها در نمونه های شاهد و تیمارها، اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که پیش تیمار بذرها با اشعه گاما و پرولین در رشد کالوس نسبت به نمونه شاهد افزایش معنی داری را نشان می دهد. درصد جوانه زنی در نمونه های تحت تیمار نسبت به شاهد دارای تفاوت معنی داری بود، همچنین بیشترین قطر کالوس در تیمار (پرولین۱۰ Mm  و گاما Gy 20) مشاهده شد، در حالی که، قطر کالوس در نمونه شاهد کمترین بود. بیشترین وزن تر کالوس در تیمار (پرولین ۰ mM و گاما ۱۰۰ Gy) بود، در حالی که کمترین وزن کالوس در نمونه های شاهد مشاهده شد. در این بررسی بهترین و مناسب ترین تیمارها جهت رشد کیفی و کالوس زایی در برنج، تیمار (پرولین ۱۰ mM و گاما۲۰ Gy ) بود.