مقاله تاثیر اسپرومتری تشویقی، بر میزان اکسیژناسیون بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر بدون کاربرد پمپ قلبی ریوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۲۰۸ تا ۱۲۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسپرومتری تشویقی، بر میزان اکسیژناسیون بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر بدون کاربرد پمپ قلبی ریوی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپیرومتری تشویقی
مقاله جراحی پیوند عروق کرونر
مقاله اکسیژناسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتکش محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هایپوکسمی شریانی از مهمترین عوارض ریوی بعد از عمل پیوند عروق کرونر است و بنابر گزارش ها در تمام بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر دیده می شود. اقدامات متعددی جهت کاهش این عوارض و بهبود هایپوکسمی شریانی و پارامترهای گازهای خون شریانی پیشنهاد شده است. در این مطالعه اثر اسپیرومتری تشویقی بر اکسیژناسیون بیماران بررسی شده است.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی ۷۰ بیمار کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر، مورد بررسی قرار گرفت. مداخله در گروه آزمون شامل استفاده از اسپیرومتری تشویقی و در گروه کنترل مداخله خاصی صورت نگرفت و طبق روتین بیمارستان اعمال گردید. نمونه گازهای خون شریانی در سه مرحله قبل از عمل، صبح روز اول و دوم بعد از عمل اندازه گیری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردیدند.
نتایج: ابزار مورد مطالعه ۷۰% مرد و ۳۰% زن با میانگین سنی ۹٫۷±۶۱ سال بودند و مدت زمان تهویه مکانیکی ۱٫۶۷±۶٫۴ ساعت بود. دو گروه مداخله و کنترل از نظر پارامترهای گازهای خون شریانی، قبل از عمل و صبح روز اول و دوم پس از عمل تفاوت معنی داری نداشتند(
p>0.05).
نتیجه گیری: استفاده از اسپیرومتری تشویقی، در مقایسه با درمان روتین بیمارستان در روند بهبود اکسیژناسیون بیماران در روزهای اول و دوم بعد از عمل تاثیر ندارد.