مقاله تاثیر اسپرم گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی، درصد لقاح و روند انکوباسیون در ماهی آزاد وحشی (Salmo trutta caspius, Kessler 1877) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسپرم گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی، درصد لقاح و روند انکوباسیون در ماهی آزاد وحشی (Salmo trutta caspius, Kessler 1877)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی آزاد دریای خزر
مقاله اسپرم گیری مجدد
مقاله تکثیر مصنوعی
مقاله درصد لقاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مینا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر در سال ۱۳۸۸ در مرکز بازسازی ذخائر آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت صورت گرفت. جهت انجام آن، از ۳۰ قطعه مولد نر وحشی استفاده شد. در مرحله اول از همه مولدین نر (۳۰ مولد) بصورت جداگانه اسپرم گیری صورت گرفت. عمل لقاح با مخلوط اسپرم ها و تخمک های استحصال شده از ۱۳ قطعه مولد ماده انجام شد و پس از آبگیری تخم ها، به سالن انکوباسیون انتقال یافتند تا روند انکوباسیون در آن ها بررسی گردد. ۸ روز بعد دومین مرحله اسپرم گیری و ۱۷ روز بعد از مرحله دوم، سومین مرحله اسپرم گیری نیز همانند مرحله اول اجرا شد و برای مرحله دوم از ۲۵ قطعه مولد نر و ۱۰ قطعه مولد ماده و مرحله سوم ۱۵ قطعه مولد نر و ۷ قطعه مولد استفاده گردید. در پایان هر ۳ مرحله تراکم اسپرم، درصد اسپرماتوکریت، حجم اسپرم، میزان تحرک و مرفولوژی اسپرماتوزوئید (درصد اسپرماتوزوئیدهای غیر طبیعی) ثبت شد و اثر آن بر روی درصد لقاح، چشم زدگی، تخم گشایی و در پایان بازماندگی لاروهای حاصل در طی اسپرم گیری های مکرر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حجم، تحرک، مرفولوژی اسپرم در ۳ مرحله از تحقیق اختلاف معنی داری با هم داشتند (p<0.05). بیشترین درصد لقاح (۹۶٫۲۹ درصد)، درصد چشم زدگی (۹۱٫۵۲ درصد) و درصد تخم گشایی (۹۳٫۸۲ درصد) در مرحله اول و کمترین آن ها در مرحله سوم مشاهده گردید. در فاکتورهای تراکم اسپرم، اسپرماتوکریت، و درصد بازماندگی لارو تا مرحله جذب کیسه زرده در ۳ مرحله اختلاف معنی دار آماری بدست نیامد (p>0.05).