مقاله تاثیر اسپرمیدین، تیمار آب گرم، هوای گرم و مدت انبارداری بر کیفیت و عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسپرمیدین، تیمار آب گرم، هوای گرم و مدت انبارداری بر کیفیت و عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب گرم
مقاله هوای گرم
مقاله اسپرمیدین
مقاله درصد آب میوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردی شورانگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور تاثیر اسپرمیدین، تیمار آب گرم و هوای گرم بر کیفیت و عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول صورت گرفت. در این بررسی میوه ها با اسپرمیدین در غلظت یک و ۱٫۵ میلی مولار به روش غوطه وری به مدت ۵ دقیقه تیمار و با آب گرم ۴۸ درجه سانتی گراد به مدت ۱۲ دقیقه و آب گرم ۵۳ درجه سانتی گراد به مدت ۴ دقیقه و همچنین با هوای گرم ۴۸ درجه سانتی گراد به مدت ۱۲ ساعت و هوای گرم ۵۳ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت تیمار و در سردخانه با دمای +۳٫۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ماه نگه داری شدند. اندازه گیری صفات در زمان های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماه پس از برداشت انجام گرفت و صفاتی از قبیل: آسیب سرمازدگی، ویتامین ث، TSS/TA و درصد آب میوه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که میوه های شاهد در دوره انبارداری آسیب سرمازدگی بیشتر را در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند. همچنین تیمار پلی آمین اسپرمیدین، آب گرم و هوای گرم توانستند در طول دوره انبارداری میزان ویتامین ث را کاهش دهند و افزایش در میزان TSS/TA مشاهده گردید. کمترین میزان آسیب سرمازدگی در آب گرم ۵۳ درجه سانتی گراد و اسپرمیدین ۱ میلی مولار مشاهده گردید، کمترین میزان ویتامین ث در هوای ۴۸ درجه سانتی گراد دیده شد. بیشترین درصد آب میوه در آب گرم ۵۳ درجه سانتی گراد مشاهده گردید.