مقاله تاثیر اسید هومیک بر شاخص های مورفوفیزیولوژیک، جذب عناصر غذایی و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسید هومیک بر شاخص های مورفوفیزیولوژیک، جذب عناصر غذایی و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوموس
مقاله کود آلی
مقاله راندمان عناصر غذایی
مقاله کیفیت پس از برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهویردی زاده ندا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری دلجو محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسید هیومیک با فعالیت شبه هورمونی تاثیر به سزایی بر جذب عناصر غذایی، عملکرد و کیفیت محصولات تولیدی دارد. در همین راستا، جهت تعیین بهترین غلظت اسید هیومیک در پرورش گل شاخه بریده همیشه بهار در سیستم هیدروپونیک، تاثیر غلظت های مختلف اسید هیومیک (صفر، ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) بر شاخص های ریخت شناسی، جذب عناصر غذایی و دوام عمر پس از برداشت گل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش بیانگر تاثیر معنی دار اسید هیومیک بر صفات فیزیولوژیک و ریخت شناسی گل همیشه بهار بود. بر همین اساس، سطح برگ و غلظت کلروفیل a، b و کل به عنوان ظرفیت فتوسنتزی، تعداد گل و غلظت کل فنول در مقایسه با شاهد به طور معنی داری تحت تاثیر کاربرد اسید هیومیک قرار گرفتند. هم چنین، اسید هیومیک تاثیر معنی داری بر جذب عناصر غذایی فسفر و کلسیم در مقایسه با شاهد داشت. دوام عمر گل به عنوان مهم ترین عامل کیفیت پس از برداشت، در غلظت ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر اسید هیومیک نسبت به شاهد ۲۰% افزایش یافت. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاربرد اسید هیومیک با غلظت های ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر در محلول غذایی گل شاخه بریده همیشه بهار رقم کریسانتا در سیستم هیدروپونیک توصیه می گردد.