مقاله تاثیر اسیدیته آب و خصوصیات کانی شناسی بر روی شاخص دوام وارفتگی توف های شمال قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۴۰۹ تا ۱۴۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسیدیته آب و خصوصیات کانی شناسی بر روی شاخص دوام وارفتگی توف های شمال قزوین
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدیته
مقاله توف
مقاله شاخص دوام وارفتگی
مقاله شمال قزوین
مقاله ویژگی های کانی شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: طالب بیدختی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آسیابانها عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص دوام وارفتگی، پارامتر مهندسی مهمی در ارزیابی زوال پذیری سنگ ها در برابر عوامل هوازدگی شیمیایی و فیزیکی است و ارتباط نزدیکی با ویژگی های مکانیکی سنگ ها دارد. قابلیت وارفتگی سنگ ها و تاثیرپذیری آن ها از فرایندهای هوازدگی، از مسائل مهم در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و معدنی است. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تاثیر تعداد چرخه های آزمایش دوام در شرایط مختلف pH محیط و تاثیر ترکیب کانی شناسی بر دوام وارفتگی سنگ است. برای این منظور ۵ نمونه از توف با ترکیب کانی شناسی مختلف از رخ نمون های شمال شهر قزوین انتخاب شد. آزمایش دوام وارفتگی بر روی نمونه ها در پانزده سیکل و با pH های متغیر از محلول اسیدی انجام شد. هم چنین آزمایش دوام وارفتگی روی نمونه ها در شرایط اشباع، بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی و بررسی های پتروگرافی نمونه ها انجام گرفت. به علاوه در پایان سیکل ۱۵ به منظور ارزیابی تاثیر ترکیب کانی شناسی بر روی شاخص دوام، ترکیب کانی شناسی نمونه ها قبل از انجام آزمایش به همراه رسوبات باقی مانده در کف مخزن دستگاه دوام، با آنالیزهای XRD بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شاخص دوام وارفتگی نمونه ها وابسته به مقدارpH محلول در شرایط اسیدی نیست. بر این اساس میزان دوام وارفتگی نمونه ها بیش تر متاثر از ویژگی های کانی شناسی، بافتی و میزان هوازدگی است. هم چنین هم بستگی خوبی بین شاخص بار نقطه ای و شاخص دوام وارفتگی در سنگ های بررسی شده نشان داده شد.