مقاله تاثیر اسمو پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسمو پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام نخود
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ
مقاله جوانه زنی
مقاله شوری و نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی بنیامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ شوری بر روی جوانه زنی نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار تحت شرایط گلخانه انجام گرفت. فاکتور اول شامل سه رقم هاشم، آزاد و ICL480 نخود، فاکتور دوم شامل سطوح مختلف پرایمینگ در سه سطح غلظت ۰، ۴، ۸ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم و فاکتور سوم شامل دو سطح شاهد و شوری ۶ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم بود که پس از پرایمینگ اعمال شدند. نتایج نشان داد که شوری سبب کاهش طول ریشه چه و شاخص بنیه بذر می گردد. اثر متقابل رقم و شوری، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی را تحت تاثیر قرار داد و پرایمینگ ۸ دسی زیمنس بر متر برای رقم ICL480 درصد جوانه زنی را در حد مناسبی بهبود داده است. نتایج همچنین نشان داد که ارقام تحت بررسی از نظر طول ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند. رقم هاشم مقاومترین و رقم ICL480 حساس ترین رقم به شوری بود.