مقاله تاثیر استنشاق رایحه نعناع فلفلی بر درد و اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر استنشاق رایحه نعناع فلفلی بر درد و اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رایحه درمانی
مقاله درد زایمان
مقاله اضطراب
مقاله فاز فعال
مقاله نعناع فلفلی
مقاله کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازگلی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: آریامنش زینب
جناب آقای / سرکار خانم: مجاب فراز
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به دردناک بودن زایمان و اضطراب ناشی از آن، همچنین عوارضی نظیر اختلال عملکرد رحم، افزایش طول مدت زمان زایمان و خاطرات ناخوشایند، مطالعه حاضر با هدف تاثیر رایحه نعناع فلفلی بر سطح درد و اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا صورت گرفت.
روش بررسی: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی تصادفی روی ۱۲۸ نفر از زنان نخست زا به صورت دو گروه (۶۴ نفر در گروه رایحه درمانی و ۶۴ نفر در گروه کنترل) انجام شد. در گروه رایحه درمانی مخلوط های حاوی ۰٫۲ml اسانس نعناع و ۲ml نرمال سالین به گاز آغشته شده و در گروه شاهد تنها ۲ml نرمال سالین آغشته به گاز به یقه لباس نمونه ها متصل شد، و هر ۳۰ دقیقه تجویز تکرار گردید. میزان اضطراب در دیلاتاسیون های ۴-۳ و ۸٫۱۰cm و شدت درد در دیلاتاسیون های ۵-۴، ۷-۶ و ۱۰-۸cm اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و مامایی، چک لیست مشاهده، معاینه و پرسشنامه اضطراب Spielberger و مقیاس عددی اندازه گیری درد جمع آوری شد.
یافته ها: در این مطالعه سن، شغل، تحصیلات و سن حاملگی، همچنین سطح اضطراب قبل از مداخله در دو گروه یکسان بود، اما پس از مداخله سطح اضطراب در گروه آزمون به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد (p<0.001). میانگین نمره درد در دیلاتاسیون های ۵-۴، ۷-۶ و ۱۰-۸ cm در گروه مداخله نسبت به کنترل کاهش یافت (در تمام موارد p<0.001).
نتیجه گیری: رایحه درمانی با اسانس نعناع فلفلی جهت کاهش درد و سطح اضطراب هنگام زایمان با توجه به ارزانی، سادگی اجرا و غیرتهاجمی بودن آن توصیه می شود.