مقاله تاثیر استقلال زنان بر میزان باروری مطالعه موردی: زنان متاهل ۳۵-۲۰ شهر نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۶۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر استقلال زنان بر میزان باروری مطالعه موردی: زنان متاهل ۳۵-۲۰ شهر نور
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باروری
مقاله استقلال اطلاعاتی
مقاله استقلال تصمیم گیری
مقاله استقلال اقتصادی
مقاله شهر نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه سیف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باروری یکی از عوامل سه گانه تغییر و تحولات جمعیتی است. به نظر می رسد میزان نوسانات دموگرافیک بیش از هر عامل دیگر تابعی از میزان باروری است. این شاخص اگرچه از جلوه بیولوژیک و فیزیولوژیک برخوردار است، خاستگاه آن را عناصر فرهنگی و اجتماعی تشکیل می دهند. دستگاه نظری این پژوهش بر الگوی آگاهی و استقلال زنان استوار است و فرضیه ها نیز از مدل نظری تحقیق استخراج شده اند. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل ۳۵-۲۰ ساله شهر نور است. نمونه آماری شامل ۳۸۶ نفر است که با استفاده شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر استقلال اطلاعاتی بالاترین تاثیر منفی بر میزان باروری را دارد. یعنی در جهت کاهش میزان باروری عمل می کند. بعد از آن استقلال تصمیم گیری و استقلال اقتصادی تاثیری منفی بر روی میزان باروری شهر نور داشته اند.