مقاله تاثیر استفاده از عصا بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن سالمندان مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از عصا بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن سالمندان مرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندی
مقاله راه رفتن
مقاله عصا
مقاله طول گام
مقاله سرعت گام برداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهپور نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر استفاده از عصا بر متغیرهای کینماتیک راه رفتن بود.
روش شناسی: تعداد ۱۰ سالمند بدون سابقه استفاده از عصا (گروهI ) و تعداد ۱۰ نفر سالمند با حداقل ۳ سال سابقه استفاده از عصا (گروهII ) بررسی شدند. همه آزمودنی ها بالای ۶۰ سال سن داشتند. این افراد فاقد هر گونه بیماری حاد اثرگذار مانند پارکینسون بر راه رفتن بودند. ابتدا اندام های سر، تنه، لگن، ران، ساق و پا در سمت راست بدن با استفاده از مارکرهای کروی منعکس کننده نور شناسایی شدند. سپس با استفاده ازH-Rez 3D Motion Analysis System (240 HZ)  و سه دوربین مدل Falcon متغیرهای کینماتیکی راه رفتن آزمودنی ها اندازه گیری و ثبت گردید. برای تحلیل آماری از آزمون MANOVA با سطح معناداری (a=0.05) استفاده شد.
یافته ها: نشان دادند که طول گام در گروه ۱ و ۲ به ترتیب برابر بود با ۱۳۴٫۱±۲۳٫۵ و ۱۱۴cm/s±۶۸ که اختلاف بین آنها معنی دار بود (P=0.01). همچنین سرعت راه رفتن گروه تجربی با ۶۵cm/s به طور معنی داری کوچکتر از سرعت راه رفتن در گروه کنترل ۹۰٫۸cm/s بود (P=0.01). همچنین زمان گام و درصد زمان استقرار نیز در گروه ۱ به طور معنی داری ۱۶% بیش از گروه ۲ بود (P=0.01).
بحث و نتیجه گیری: در راه رفتن با عصا یک تکیه گاه اضافی نسبت به راه رفتن عادی ایجاد می شود. هنگام تکیه بر عصا مرکز ثقل جایگیری متفاوتی پیدا می کند و به همین خاطر مکانیک راه رفتن تغییر می کند. کندی راه رفتن طول گام کوتاهتر در افرادی که از عصا استفاده می کنند مشاهده شد. برای کاهش عوارض ناشی از این شرایط وجود یک برنامه مستمر توانبخشی برای سالمندان توصیه می شود.