مقاله تاثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۴۸ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلفن همراه
مقاله زبان انگلیسی
مقاله موبایل
مقاله نگرش
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سارانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان نسبت به مزایا، معایب و استفاده از تلفن همراه در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی انجام گرفت. در این مطالعه، ابتدا از نمونه در دسترس استفاده گردید؛ لذا دانشجویان دو رشته تحصیلی، حقوق و علوم سیاسی به تعداد ۱۵۲ دانشجو به دلیل داشتن شرایط مورد نظر از جامعه ۵۲۱ نفری انتخاب شدند. سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۷۶ دانشجو از دو رشته مذکور به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه ۳۸ نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای اطمینان از سطح یکنواختی دو گروه از معدل نیم سال و آزمون زبان استفاده شد. سپس گروه آزمایش به مدت ۲ ماه در معرض آموزش از طریق تلفن همراه (پیام کوتاه) قرار گرفت. در حالی که گروه دیگر تنها با روش معمول تحت آموزش قرار داشت. در این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری دانشجویان از آزمون معلم (محقق) ساخته استفاده شد. اعتبار آزمون مذکور با استفاده از روش کودر ـ ریچاردسون ((KR=20 معادل ۸۶% محاسبه گردید. همچنین به منظور بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مزایا و معایب و دلایل به کارگیری تلفن همراه در یادگیری و آموزش از مصاحبه استفاده شد. برای این منظور تعداد ۳۲ دانشجو از گروه آزمایش به روش نمونه گیری هدفمند تحت مصاحبه نیمه سازمان یافته قرار گرفتند. برای برآورد روایی صوری و محتوایی سوالات مصاحبه از نظرات متخصصان استفاده شد. در پایان داده های حاصل از روش آموزش از طریق تلفن همراه با استفاده از آزمون t نشان داد که پیام کوتاه تاثیر بیشتری بر یادگیری دانشجویان در یادگیری واژگان زبان انگلیسی داشته است. همچنین نتایج مصاحبه بیان کرد که معایب و مزایای برجسته به کارگیری تلفن همراه در آموزش و یادگیری از نظر مصاحبه شوندگان به ترتیب کوچکی صحفه نمایش و استفاده در هر زمان و مکان است. از سوی دیگر، بررسی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه در یادگیری زبان نشان داد که اکثر دانشجویان خواستار به کارگیری تلفن همراه در یادگیری زبان و ترکیب این روش با سایر ابزارهای سیار و روش های نوین جهت یادگیری زبان انگلیسی هستند.