مقاله تاثیر استفاده از ال – کارنیتین در جیره های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب بدن و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۴۰ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از ال – کارنیتین در جیره های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب بدن و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منبع چربی
مقاله ال – کارنیتین
مقاله عملکرد
مقاله ترکیب بدن
مقاله فراسنجه های خونی
مقاله جوجه گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده نسوان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ال – کارنیتین (صفر و ۱۲۵ میلی گرم در کیلوگرم جیره) در جیره های حاوی منابع مختلف چربی (روغن سویا، پیه و مخلوط روغن سویا و پیه) بر عملکرد، ترکیب بدن و فراسنجه های خونی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶ تیمار، ۳ تکرار، و ۶ قطعه جوجه در هر تکرار و با استفاده از ۱۰۸ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ انجام شد. صفات افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، مصرف خوراک، ترکیب شیمیایی بدن و فراسنجه های خونی در دوره رشد ۱۱ تا ۲۸ روزگی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که، منابع مختلف چربی تاثیر معنی داری بر عملکرد جوجه ها نداشت، اما مقدار چربی لاشه به طور معنی داری با افزودن روغن سویا کاهش یافت (P<0.05). درصد پروتئین و ماده خشک لاشه، تحت تاثیر منابع مختلف چربی و سطوح ال – کارنیتین قرار نگرفت. استفاده از مکمل ال – کارنیتین در جیره ها تاثیری بر وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نداشت، اما چربی کل بدن را به طور معنی داری کاهش داد (P<0.05). با افزودن روغن سویا به جیره غلظت فراسنجه های خونی گلوکز، کلسترول و LDL به شکل معنی داری در مقایسه با افزودن پیه و یا مخلوط روغن سویا و پیه کاهش در حالی که غلظت تری گلیسرید، HDL و VLDL افزایش یافت (P<0.05). افزودن مکمل ال­ – کارنیتین به جیره حاوی روغن سویا باعث کاهش چربی لاشه و کاهش غلظت گلوکز، کلسترول و LDL در مقایسه با جیره حاوی پیه یا مخلوط پیه و روغن سویا در جوجه های گوشتی سویه راس شد.