مقاله تاثیر استفاده از الگوی یادسپاری بر پیشرفت تحصیلی درس فیزیولوژی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از الگوی یادسپاری بر پیشرفت تحصیلی درس فیزیولوژی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجویان پرستاری و مامایی
مقاله الگوی یادسپاری
مقاله فیزیولوژی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امید اطهر
جناب آقای / سرکار خانم: حق جوی جوانمرد شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه آموزش پزشکی با پیچیدگی های زیادی از جمله افزایش بالقوه حجم اطلاعات در محیط های آموزش نظری و بالینی همراه است که نیازمند اتخاذ راه کارهای جدید با استفاده از روش های آموزشی مناسب می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استفاده از الگوی یادسپاری بر پیشرفت تحصیلی درس فیزیولوژی دانشجویان پرستاری انجام پذیرفت.
روش ها: این تحقیق نیمه تجربی به صورت دو گروهی به همراه پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. تمامی دانشجویان ترم دوم پرستاری در درس فیزیولوژی کلیه به عنوان گروه تجربی (n=48) و دانشجویان مامایی در درس فیزیولوژی کلیه (n=48) و دانشجویان پرستاری در درس فیزیولوژی غدد (n=48) به عنوان دو گروه شاهد انتخاب شدند. کلیه جلسات آموزشی گروه تجربی با الگوی یادسپاری برگزار گردید و جلسات آموزشی گروه های شاهد نیز به روش مرسوم سخنرانی و نمایش اسلاید بود. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، آزمون ANOVA و تی جفت مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات پیش آزمون گروه تجربی ۲۷٫۱±۳۸٫۴ و میانگین نمرات گروه شاهد مامایی ۷۹٫۱±۱۵٫۴ و پرستاری ۴٫۱±۶۹٫۳ وجود نداشت (۰۷٫۰=p). بین میانگین نمرات پس آزمون کسب شده در گروه شاهد پرستاری (۵۲٫۳±۶۷٫۱۱) و گروه تجربی (۳۲٫۳±۲۸٫۱۴) تفاوت آماری معناداری (۰۰۱٫۰=p) وجود داشت.
نتیجه گیری: به کارگیری الگوهای جدید تدریس مانند یادسپاری که متناسب با محتوای درس انتخاب می شود، می تواند در بهبود یادگیری دانشجویان موثر باشد، اما موفقیت در استفاده از آن تحت تاثیر توانمندی اساتید در زمینه به کارگیری این الگو، مهارت خلاقیت دانشجویان و استراتژی های مطالعه آنان است.