مقاله تاثیر استفاده از ارتز ضد اسپاستیک بر عملکرد حرکات درشت در کودکان دی پلژی اسپاستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از ارتز ضد اسپاستیک بر عملکرد حرکات درشت در کودکان دی پلژی اسپاستیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتز
مقاله دی پلژی اسپاستیک
مقاله مهارت های حرکتی درشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی اشکان
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی اصغررضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: فلج مغزی ناهنجاری غیرپیشرونده در مغز که نقایص حرکتی و وضعیتی در رشد کودک ایجاد می کند استفاده از ارتز ضد اسپاستیک یکی از روشهایی که موجب کاهش عوارض حرکتی دیپلژی اسپاستیک می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ارتز ضد اسپاستیک بر عملکرد حرکات درشت کودکان دیپلژی اسپاستیک ۲ تا ۵ سال شهرتهران بود.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی ۲۰ کودک دیپلژی اسپاستیک (۲-۵) سال مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر تهران شرکت کردند. کودکان ابتدا توسط متخصص مغز و اعصاب معاینه و سپس توسط کاردرمان نا آشنا به روند پژوهش مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و به صورت تصادفی در گروه یک با استفاده از مداخله درمانی (Positioning و Neuro_ Development Treatment) و در گروه دو فقط با استفاده از Neuro Development Treatment تحت درمان طی ۲۴ جلسه قرار گرفتند. از مقیاس اصلاح شده آشوورث و آزمون ۶۶Gross Motor Function برای ارزیابی میزان اسپاستی سیته و عملکرد حرکتی درشت استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مربع کای، t زوجی و مستقل انجام شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون عملکردهای حرکتی درشت گروه یک به طور معناداری بیشتر از گروه دو بود (
P=0.001).
بحث و نتیجه گیری: استفاده از این ارتز ضد اسپاستیک قبل از شروع تمرینات توانبخشی کودکان دیپلژی اسپاستیک پیشنهاد می گردد.