مقاله تاثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی توصیفی
مقاله مهارت خواندن
مقاله مهارت نوشتن
مقاله پایه چهارم ابتدایی
مقاله مدارس روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی چهارراه گشین کاووس
جناب آقای / سرکار خانم: فانی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی ویدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی روستاهای شهرستان گچساران در سال تحصیلی ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۰ اجرا شد. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون بوده است. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی روستاهای شهرستان گچساران در سال تحصیلی ۹۱ ـ ۹۰ را در بر می گیرد و حجم نمونه ۸۰ نفر از دانش آموزان روستاهای این شهرستان است. از کلاس های موجود ۴ کلاس انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی ۲ کلاس از مدارسی که طرح ارزشیابی توصیفی در آنها اجرا می شد، برای طرح آزمایشی (طرح توصیفی) و ۲ کلاس از مدارسی که هنوز در آنها طرح سنتی ارزشیابی اجرا می شد، برای طرح گواه (طرح ارزشیابی سنتی) انتخاب شدند. معلمان کلاس هایی که به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند، به طور ویژه توسط پژوهشگر برای اجرای صحیح طرح آموزش دیده و به ترتیب توسط پژوهگشر مورد نظارت و راهنمایی لازم قرار می گرفتند. برای سنجش مهارت خواندن دانش آموزان مورد پژوهش آزمون تشخیص سطح خواندن اصفهان که توسط دکتر محمدرضا عابدی و مرضیه عزیزیان تهیه و هنجاریابی شده، مورد استفاده قرار گرفت و برای سنجش مهارت نوشتن دانش آموزان از آزمون نوشتاری محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آزمون نوشتن، توسط نظر سنجی از معلمان دوره ابتدایی و کارشناسان گروه های آموزشی استان به دست آمد و با انجام اصلاحات، مورد تایید قرار گفت. ضریب کل بازآزمایی آزمون مهارت خواندن ۰٫۷۸ و ضریب کل بازآزمایی آزمون مهارت نوشتن ۰٫۷۳ به دست آمد. جهت آزمایش فرضیه های تحقیق و بررسی تاثیرات پیش آزمون ـ پیش آزمون، از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر معنادار ارزشیابی توصیفی بر دو مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان بوده است. از نتایج دیگر پژوهش، توانایی بیشتر مهارت خواندن پسران درگروه توصیفی نسبت به گروه سنتی و توانایی بیشتر مهارت نوشتن دختران گروه توصیفی نسبت به گروه سنتی بوده است.