مقاله تاثیر ارتز پوششی الاستیک بر عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دیپلژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر ارتز پوششی الاستیک بر عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دیپلژیک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتز دینامیکی
مقاله فلج مغزی
مقاله تون عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراض پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی بنی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: غریب مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: هدف از تجویز ارتزها برای کودکان فلج مغزی، تاثیر بر ساختار بدن و کمک به عملکرد آن هاست. ارتزهای پوششی الاستیک نسل جدیدی از ارتزها در زمینه توان بخشی راه رفتن کودکان فلج مغزی هستند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر ارتز پوششی الاستیک بر عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دیپلژیک انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۱۶ کودک فلج مغزی اسپاستیک دیپلژیک در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارزیابی شدند. برای ارزیابی سرعت و میزان تغییر در راه رفتن کودکان از آزمون های استاندارد استفاده شد. معیار اصلاح شده اشورث و الکتروگونیومتر برای ارزیابی میزان تون عضلانی و میزان دامنه حرکتی زانو استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری تی زوجی و اسمیرنوف کولموگروف تحلیل شدند.
یافته ها: تفاوت میزان زاویه زانو، سرعت راه رفتن و میزان تغییرات راه رفتن قبل و بعد از استفاده از ارتز به ترتیب -۱۸٫۳۱±۴٫۶۱ درجه، -۰٫۵۰±۱٫۸۲ متر بر ثانیه و ۴٫۱۸±۱٫۵۱ بود. تفاوت میزان اسپاستیسیتی عضله های ترای سپس سورائی ۱٫۵۶±۰٫۳۴ به دست آمد. اختلاف بین سرعت راه رفتن و میزان اسپاستیسیتی در دو مرحله از نظر آماری معنی دار نبود، ولی تفاوت بین میزان زاویه زانو و تغییرات راه رفتن قبل و بعد از استفاده از ارتز از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد ارتز پوششی الاستیک می تواند موجب بهبود راه رفتن و زاویه زانو شود، ولی در افزایش سرعت راه رفتن و میزان اسپاستیسیتی کودکان فلج مغزی تاثیری ندارد.