مقاله تاثیر اجرای نظام مالی تعهدی بر شفافیت و مسوولیت پاسخ گویی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر اجرای نظام مالی تعهدی بر شفافیت و مسوولیت پاسخ گویی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداری تعهدی
مقاله حسابداری نقدی
مقاله شفافیت مالی
مقاله مسوولیت پاسخ گویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی ماوی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: مدیران دولتی همیشه به دنبال دست یابی به اطلاعات شفاف و دقیق در مورد عملکرد مالی سازمان هستند تا بر اساس آن بتوانند ضمن مدیریت کارآمدتر و ارتقای شاخص ها، نسبت به عملکرد سازمان در حوزه مالی پاسخ گویی مناسب تری داشته باشند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیر اجرای نظام نوین مالی تعهدی بر شفافیت مالی و مسوولیت پاسخ گویی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه در سال ۱۳۹۲ و به روش پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. جامعه آماری شامل ۷۰ نفر از مدیران مالی، حسابرسان دیوان محاسبات، روسای حسابداری، کارشناسان مالی و بودجه، مدیران میانی و عالی و حسابرسان هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای دو بخشی با ۱۵ سوال برای شفافیت مالی و ۱۱سوال برای مسوولیت پاسخ گویی مالی در سه بعد و ۶ سوال برای مسوولیت پاسخ گویی عملیاتی در سه بعد بود. داده ها با آزمون آماری تی تک نمونه ای تحلیل شدند.
یافته ها: بین اجرای نظام مالی تعهدی و موارد زیر رابطه معنی دار آماری وجود داشت: افزایش شفافیت مالی و امکان ارزیابی کنترل بودجه مصوب، رعایت قوانین ومقررات مالی، گزارش گری مالی به منظور افزایش پاسخ گویی مالی و همچنین امکان ارزیابی کارایی و صرفه اقتصادی به منظور افزایش پاسخ گویی عملیاتی. ولی با امکان ارزیابی اثربخشی به منظور افزایش پاسخ گویی عملیاتی رابطه معنی دار آماری وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، اجرای نظام مالی تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به افزایش شفافیت مالی، مسوولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی منجر شد.