مقاله تاثیر اجرای برنامه بهسازی سوپروایزران با روش مبتنی بر شواهد بر عملکرد مراقبتی پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر اجرای برنامه بهسازی سوپروایزران با روش مبتنی بر شواهد بر عملکرد مراقبتی پرستاران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهسازی پرسنل
مقاله سوپروایزر بالینی
مقاله COPD ،CVA
مقاله مراقبت مبتنی بر شواهد
مقاله عملکرد مراقبتی پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی مود مریم
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اولین و مهم ترین عامل در بهبود کیفیت مراقبت، ارزشیابی فعالیت های پرستاران در ارائه مراقبت پرستاری به بیماران متناسب با استانداردها و شواهد است.
هدف: هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر اجرای برنامه بهسازی سوپروایزران به روش مبتنی بر شواهد بر عملکرد پرستاران بخش های داخلی می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی است که در سال  1390در یکی از بیمارستان های آموزشی بیرجند انجام شده است. نمونه های پژوهش پرستاران بخش های داخلی بودند که به روش تمام شماری انتخاب شدند (۲۴ نفر گروه آزمون و ۱۹ نفر گروه کنترل) که عملکرد مراقبتی آنان به وسیله چک لیست مشاهده ای بر روی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و سکته مغزی (در هر گروه قبل و بعد از مداخله ۵۰ نفر) که به روش غیر تصادفی انتخاب شدند، اندازه گیری شد. روایی آن از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق پایایی هم زمان (۹۰%=r) بررسی شد. برنامه بهسازی سوپروایزران به روش مبتنی بر شواهد شامل ۵ مرحله: طراحی سوال بالینی، یافتن بهترین منابع، اعتبار سنجی منابع، اجرای بهترین منبع همراه با تجارب بالینی و ارزشیابی نتایج بود که به مدت ۴ ماه انجام شد. داده ها قبل و بعد از مداخله در دو گروه در سه نوبت مشاهده توسط همکار پژوهشگر گردآوری شد و از طریق نرم افزار SPSS16 و آزمون های من ویتنی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: در این پژوهش پرستاران و بیماران در هر دو گروه از لحاظ ویژگی های فردی یکسان بودند (۰٫۰۵<P). میانگین عملکرد پرستاران در زمینه مراقبت عمومی و اختصاصی از بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و سکته مغزی در دو گروه بعد از مداخله با انجام آزمون آماری من ویتنی تفاوت معناداری را نشان داد (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: استفاده از این برنامه به عنوان یک الگوی کاربردی، اثربخش و قابل اجرا در برنامه بازآموزی پرسنل پرستاری به مسوولین بازآموزی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه می گردد.