مقاله تاثیر اجرای برنامه آموزشی طراحی شده توسط گروه همتا بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۳۰۱ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر اجرای برنامه آموزشی طراحی شده توسط گروه همتا بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله ام اس
مقاله گروه همسالان
مقاله برنامه آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان کرمانشاهی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس، از شایع ترین بیماری های سیستم عصبی مرکزی است که به دلایلی از جمله بروز در سنین جوانی و نداشتن درمان قطعی، باعث افسردگی می شود و با ناتوانی و عود بیماری همراه است؛ مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر آموزش گروه همتا بر افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس، در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، پس از نمونه گیری به روش غیرتصادفی، نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. ابتدا برای افراد گروه همتا پنج جلسه آموزشی برگزار شد. پس از آماده کردن این گروه، در مرحله بعد، شش جلسه آموزشی توسط افراد گروه همتا برای گروه آزمون، در طول دو ماه برگزار گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه DASS 21 و فرم های بازنگری خودگزارش دهی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، تی زوجی و تی مستقل در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: آزمون تی مستقل، اختلاف آماری معنی داری در نمره افسردگی بیماران گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله نشان نداد؛ در حالی که همین آزمون، در دو گروه، پس از اجرای مداخله اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (P=0.002)، آزمون تی زوجی نیز اختلاف آماری معنی داری در زمینه کاهش افسردگی بیماران گروه آزمون، پس از مداخله نشان داد (P=0.001)؛ در حالی که در نمره افسردگی بیماران گروه شاهد، اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: برنامه آموزش گروه همتا، باعث کاهش افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس شد؛ بنابراین بکارگیری این برنامه آموزشی، به عنوان یک روش موثر و مقرون به صرفه توصیه می گردد.