مقاله تاثیر ابعاد دوره های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر ابعاد دوره های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مروجان
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله حل مسائل سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی نیا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پاپ زن عبدالحمید
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری راد هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر ابعاد دوره های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانی انجام شد. این تحقیق با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۲۲ مروج استان ایلام بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از فن پیمایش و به کمک ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی محتوایی ابزار تحقیق را پانل متخصصان گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی تایید نمودند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آن برای متغیرهای مطالعه ۰٫۸۲ بود. مطابق یافته ها میانگین متغیر حل مسائل سازمانی به واسطه آموزش های ضمن خدمت ۳٫۷۲ و بالاتر از حد متوسط بود، به علاوه متغیرهای ارتقای سطح دانش و مهارت شغلی، رضایت شغلی و آشنایی با تازه های علمی ۵۹ درصد از تغییرات حل مسائل سازمانی را تبیین نمودند.