مقاله تاثیر ابعاد جو سازمانی بر تحقق قول برند (مطالعه موردی: بانک مسکن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ابعاد جو سازمانی بر تحقق قول برند (مطالعه موردی: بانک مسکن)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازمانی
مقاله برند
مقاله قول برند
مقاله رگرسیون چندگانه
مقاله بانک مسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی فرد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نیا شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدشهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وفاداری مشتریان به یک برند، به اعتمادی که آن ها از آن برند پیدا می کنند وابسته است. حال اعتماد مشتریان به برند خود نیز از برآورده شدن قول ها و وعده هایی که صاحبان برند می دهند تاثیر می پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش به بررسی تاثیر جو سازمانی بر تحقق قول برند می پردازد.
هدف از این پژوهش شناسایی متغیرهای تاثیرگذار جو سازمانی بر تحقق وعده هایی است که صاحبان برند به مشتریان خود می دهند. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان بانک مسکن استان البرز تشکیل می دهند که به صورت تصادفی از بین آن ها افرادی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد موجود استفاده شده است. تجزیه و تحلیل این داده ها نیز از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه صورت پذیرفته است.
نتایج تحقیق نشان می دهد تعهد سازمانی، میزان پاداش دریافتی کارکنان، کار گروهی در سازمان، ساختار سازمانی و ارتباطات سازمانی با تحقق وعده های برند رابطه معناداری دارند و از این بین سه متغیر تعهد سازمانی، میزان پاداش دریافتی و ارتباطات سازمانی معیار ورود به معادله رگرسیون تحقق قول برند را دارند که می توانند بر روی این متغیر به طور مستقیم تاثیر بگذارند.