مقاله تاثیر آگونیست ها و آنتاگونیست های گیرنده های آلفا -۲- آدرنرژیک در ناحیه هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۶ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر آگونیست ها و آنتاگونیست های گیرنده های آلفا -۲- آدرنرژیک در ناحیه هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسیمول
مقاله گیرنده آلفا
مقاله ۲
مقاله آدرنرژیک
مقاله هیپوکامپ
مقاله یادگیری
مقاله یادگیری وابسته به وضعیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نواییان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پاک پور بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سیستم های آدرنرژیک و گابائرژیک مغز نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند. طبق نتایج مطالعات انجام شده، مورفین، هیستامین و لیتیوم، یادگیری وابسته به وضعیت ایجاد می کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر گیرنده های آلفا -۲- آدرنرژیک ناحیه CA1 بر روی یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کلونیدین و یوهمبین به عنوان آگونیست و آنتاگونیست گیرنده آلفا -۲- آدرنرژیک، موسیمول به عنوان آگونیست گیرنده GABAA و مدل یادگیری اجتنابی غیرفعال برای سنجش حافظه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه، تی تست و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. در تمام ارزیابی های آماری، حداقل p<0.05 معیار معنی دار بودن مقایسه بین گروه ها در نظر گرفته شد.
یافته ها: تزریق پیش از آزمون موسیمول (۱٫۲ mg/mice) به ناحیه CA1 باعث تخریب حافظه اجتنابی مهاری در روز آزمون شد (p<0.01). تزریق قبل از آزمون موسیمول (۱٫۲ و ۰٫۰۶ mg/mice) باعث برگشت حافظه تخریب شده با موسیمول (۱٫۲ mg/mice) قبل از آموزش شد، بنابراین، موسیمول می تواند باعث القای یادگیری وابسته به وضعیت گردد (p<0.01). تزریق قبل از آموزش کلونیدین (۱٫۲ و ۰٫۰۶ mg/mice) نیز باعث برگشت فراموشی القاشده با موسیمول (۰٫۲ mg/mice) قبل از آموزش شد (p<0.01). همچنین تزریق قبل از آزمون یوهمبین (۲٫۴ و ۱٫۲ mg/mice) به ناحیه CA1،۲ دقیقه قبل از تزریق دوز موثر موسیمول، باعث ممانعت از یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول گردید (p<0.01).
نتیجه گیری: به طورکلی می توان گفت گیرنده های آلفا -۲- آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی، نقش مهمی در یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول در روز تست دارند.