مقاله تاثیر آموزش پیشگیری از اعتیاد از طریق الگوی اعتقاد سلامتی بر آگاهی و درک دانش آموزان سال اول دبیرستان های ساوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش پیشگیری از اعتیاد از طریق الگوی اعتقاد سلامتی بر آگاهی و درک دانش آموزان سال اول دبیرستان های ساوه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله ادراکات
مقاله پیشگیری از اعتیاد
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلحی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفتحی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن شیوع و شروع مصرف سیگار در دوران دبیرستان و نقشی که آگاهی و ادراکات فرد روی رفتار آن ها دارد، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش پیشگیری از اعتیاد از طریق مدل اعتقاد به سلامتی بر آگاهی و ادراکات دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان های شهر ساوه انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد (Before and after) بود. از ۱۰ مدرسه دخترانه و پسرانه ساوه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۳۸۷ دانش آموز انتخاب و داده ها طی دو مرحله، آزمون اولیه قبل از آموزش و آزمون ثانویه بعد از آموزش با پرسشنامه سوالات فردی، آگاهی و ادراکات گردآوری، مقایسه و تجزبه و تحلیل شد. آموزش بر اساس نتایج تکمیل اولیه پرسشنامه و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t زوج و مستقل، مجذور کا، آنالیز واریانس(ANOVA)  و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: مقایسه میانگین نمرات آگاهی و ادرکات (موانع، منافع، حساسیت و شدت) قبل و بعد از مداخله آموزشی تفاوت معنی دار نشان داد (p<0.0001). ضریب همبستگی پیرسون بین آگاهی و ادراکات کل قبل و بعد از آموزش همبستگی مثبت (r= 0.31، r=0.38، p<0.0001) نشان داد. بعد از مداخله بین آگاهی دانش آموزان و تحصیلات پدر (p<0.01)، تحصیلات مادر (p<0.02)، شغل پدر (p<0.01) و نوع مدرسه (p<0.0001)، بین موانع درک شده و تحصیلات مادر (p<0.02)، سابقه مصرف مواد اعتیاد آور در خانواده (p<0.01)، بین منافع درک شده و نوع مدرسه (p<0.01)، بین حساسیت درک شده و نوع مدرسه (p<0.04) و بین شدت درک شده و نوع مدرسه (p<0.02) ارتباط معنادار مشاهده شد.
نتیجه گیری: آموزش از طریق مدل اعتقاد بهداشتی با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد می تواند باعث ارتقاء آگاهی، ایجاد ادراکات مثبت در افراد شود و در پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد مخدر، یک استراتژی با هزینه اثربخشی خوب است.