مقاله تاثیر آموزش یوگا بر بهزیستی روان?شناختی و شادکامی کارکنان مرد در شرف بازنشستگی یک شرکت صنعتی بزرگ در شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش یوگا بر بهزیستی روان?شناختی و شادکامی کارکنان مرد در شرف بازنشستگی یک شرکت صنعتی بزرگ در شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش یوگا
مقاله بهزیستی روان شناختی
مقاله شادکامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: جمهری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ حسین آیگین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش یوگا بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی کارکنان در شرف بازنشستگی یک شرکت صنعتی بزرگ در شهر اهواز بود. طرح پژوهش حاضر تجربی و از نوع پیش آزمون- پس?آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مرد در شرف بازنشستگی یک شرکت صنعتی بزرگ در شهر اهواز بود. نمونه پژوهش متشکل از ۳۰ نفر بودکه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون?، مداخله آزمایشی (آموزش حرکات یوگا) بروی گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس?آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل مقیاس بهزیستی روان شناختی و پرسشنامه شادکامی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده?ها، از روش?های آمار استنباطی مانند کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین دوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان گفت آموزش یوگا بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل موثر بوده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، آموزش یوگا بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی، که از ترکیب روان شناختی مثبت نگر با نگرش شناختی شکل گرفته است، می تواند بهزیستی روان شناختی و شادکامی افراد در شرف بازنشستگی را افزایش دهد.