مقاله تاثیر آموزش والیبال و حل مساله بر خودکارآمدی دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش والیبال و حل مساله بر خودکارآمدی دختران نوجوان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت های والیبال
مقاله حل مساله
مقاله خودکارآمدی
مقاله دختران نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش تعیین تاثیر آموزش مهارت های والیبال و حل مساله بر خودکارآمدی دختران نوجوان بود. روش مطالعه نیمه تجربی، به صورت پیش آزمون – پس آزمون با ۴ گروه آزمایشی بود. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان سال اول دبیرستان های دخترانه شهرستان بروجن در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ و نمونه تحقیق ۶۰ دانش آموز دختر بود که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و در چهار گروه ۱۵ نفری آموزش والیبال مبتنی بر رویکرد حل مساله، آموزش والیبال، آموزش حل مساله، و کنترل قرار گرفتند. پس از شرکت در پیش آزمون خودکارآمدی، افراد گروههای مداخله در یک برنامه آموزشی ۹۰ دقیقه ای به مدت ۱۰ جلسه شرکت کردند. اطلاعات با پرسشنامه خودکارآمدی (شرر، ۱۹۸۲) جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد بین تاثیر آموزش والیبال و حل مساله بر خودکارآمدی دختران نوجوان در ۴ گروه تفاوت معناداری وجود دارد (۰٫۰۰۱>P و ۲۵٫۸۹=( ۵۴و ۳)F) .به طور کلی، نتایج نشان داد برنامه ترکیبی، موجب بهبود بیشتر خودکارآمدی دانش آموزان شده است.