مقاله تاثیر آموزش های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت ساله شهر اصفهان (با تاکید بر نرم افزارهای چند رسانه ای) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت ساله شهر اصفهان (با تاکید بر نرم افزارهای چند رسانه ای)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش شهروندی
مقاله نرم افزار
مقاله اثر بخشی هویت ملی
مقاله آموزه های دینی و مذهبی
مقاله آشنایی با قانون و مقررات
مقاله رفتار و روابط اجتماعی
مقاله حفظ محیط زیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طالبی بدری
جناب آقای / سرکار خانم: قپانچی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف سنجش تاثیر آموزش های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت ساله شهر اصفهان (با تاکید بر نرم افزارهای چند رسانه ای) به روش شبه تجربی در قالب طرح دو گروهی (آزمایش و کنترل) با پیش آزمون و پس آزمون انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان پایه دوم دبستان های شهر اصفهان به تعداد ۲۶۵۷۲ نفر، تشکیل می دهد. که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ابتدا دو مدرسه دخترانه و پسرانه انتخاب شد. سپس از بین کلاس های دوم موجود در هر مدرسه دو کلاس در قالب یک گروه آزمایش و یک گروه گواه (جمعا ۷۸ نفر) انتخاب شدند. پس از اجرای پیش آزمون، دو گروه آزمایش (دختر و پسر) به مدت ۵ هفته تحت آموزش با استفاده از مولتی مدیای آموزش فرهنگ شهروندی قرار گرفتند، سپس از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون به عمل آمد. ابزارگردآوری اطلاعات، آزمون محقق ساخته ترکیبی در ۵ حیطه هویت ملی، آموزه های دینی و مذهبی، آشنایی با قانون و مقررات، رفتار و روابط اجتماعی و حفظ محیط زیست بوده است که روایی آن تایید شد و پایایی آن با استفاده از روش دو نیمه سازی، معادل ۰٫۸۵ بر آورد گردید. یافته های پژوهش نشان داد، بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در کلیه ابعاد، آموزش تفاوت وجود دارد. هم چنین، نتایج حاکی از آن بود که تاثیر آموزش های شهروندی مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای برگروه پسران بیشتر از دختران بوده است، این آموزش ها بیشترین تاثیر را در بعد حفظ محیط زیست وکم ترین تاثیر را در بعد آموزه های دینی و مذهبی داشته است.